Privacyverklaring

Zoals elke basisschool verwerken wij ook persoonsgegevens van onze leerlingen en hun ouders of verzorgers. Wij vinden het belangrijk om iedereen hierover duidelijk te geven. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met een ieder zijn persoonsgegevens.

Contactgegevens

Basisschool De Singel is een basisschool en gevestigd op het adres Burgemeester Prinsensingel 87, 4701 HL in Roosendaal. Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 0165-536760 en op mailadres directie@obsdesingel.nl.

De Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO West-Brabant), gevestigd aan de Gastelseweg 142 in Roosendaal treedt op als schoolbestuur. OBO West-Brabant kan voor bepaalde gegevensverwerkingen naast ons ook als verwerkingsverantwoordelijke optreden. Dit lichten wij in dit Privacy Statement verder toe.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van OBS De Singel. OBS De Singel is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

OBS De Singel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens worden verzameld?

Wij maken onderscheid tussen verschillende gegevensverwerkingen die wij uitvoeren om onderwijs te kunnen aanbieden. Hieronder lichten wij toe welke (categorieën) van persoonsgegevens wij verwerken.

1. Aanmelding.
Wij vragen bij aanmelding op het inschrijfformulier om verschillende persoonsgegevens in te vullen:

a. Persoonsgegevens van het kind. Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adres en woonplaats, BSN (of tijdelijk onderwijsnummer), land van herkomst, datum in Nederland, gegevens over voorschoolse educatie, school van herkomst, datum aanmelding, datum eerste schooldag, medicijnen, allergieën. U kunt hierbij ook aangeven of uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

b. Persoonsgegevens van de ouder(s) of verzorger(s). Voor- en achternaam, geslacht, land van herkomst, adres en woonplaats, opleiding, telefoonnummer, burgerlijke staat, e-mail adres, gegevens over de gezinssamenstelling, huisarts en tandarts.

2. Gegevens nodig voor het geven van onderwijs en begeleiding. Om onderwijs te kunnen verzorgen registreren wij gegevens over de vorderingen van het kind op school, zoals nummer van de groep, cijfers en voortgangsrapporten. Wij berekenen bij inschrijving bovendien een leerling gewicht van de leerling, welke wij opnemen in onze administratie. Ook houden wij een verzuimregistratie bij. Wij stellen bij het verlaten van de school een onderwijskundig rapport op over de schoolvorderingen en leermogelijkheden van het kind. Hierin staan gegevens over resultaten, ontwikkelingen, gedrag en verzuim. Wij kunnen ook een schooladvies en score van landelijke toetsen (zoals Cito) vastleggen. Soms is het nodig om bijzondere persoonsgegevens te verwerken om het kind beter te kunnen begeleiden, waaronder medische gegevens (zoals over dyslexie, ADHD of over een allergie). Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn om (digitale) leermiddelen aan te bieden. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een inlognaam en wachtwoord, een IP adres, de groep waarin het kind zit en het niveau dat het kind heeft. Verder kunnen wij persoonsgegevens van ouder(s)/verzorger(s) en het kind verwerken die verband houden met het contact met de school, bijvoorbeeld wanneer er vragen of klachten aan ons zijn gesteld of ten aanzien van bepaalde taken die je voor de school uitvoert. Wanneer er een betaling wordt verricht aan de school, verwerken bij ook de bankgegevens.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

 1. Om het kind in te schrijven op onze school, ten behoeve van de toelating en plaatsing van het kind op onze school. Wij verwerken daarbij ook gegevens over de opleiding van de ouder, om een leerlinggewicht toe te kennen. De door de ouders/verzorgers opgegeven opleidingsgegevens kunnen wij (laten) controleren.

 2. Voor het organiseren van onderwijs door ons en OBO West-Brabant, het geven van onderwijs en begeleiding aan het kind, het geven van adviezen over onderwijs op basis van vorderingen van het kind. Wij zijn in dit verband onder andere verplicht om bepaalde gegevens vast te leggen in een leerling volgsysteem.

 3. Om de ouder(s) of verzorger(s) op de hoogte te houden over de voortgang van hun kind.

 4. Om, al dan niet samen met OBO West-Brabant, (digitale) onderwijsmaterialen en

  leermiddelen aan te bieden.

 5. Ten behoeve van de overgang van het kind van onze school naar een andere

  onderwijsinstelling.

 6. Voor het berekenen, vastleggen en innen van schoolgeld en bijdragen of vergoedingen

  voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten.

 7. Ten behoeve van interne en externe communicatie van en over de school, zoals de

  schoolgids of een nieuwsbrief.

 8. Ten behoeve van buitenschoolse activiteiten zoals schoolreisjes en ouderactiviteiten.

 9. Ten behoeve van de samenwerking van de scholen binnen OBO West-Brabant en de

  verplichtingen die daaruit voortvloeien.

 10. Om vragen te kunnen beantwoorden en eventuele klachten af te handelen, en deze in

  een voorkomend geval voor te leggen aan OBO West-Brabant.

 11. Om samen met de leerlingen een passende en veilige leeromgeving te bieden, zowel fysiek als digitaal.

 12. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons en/of op OBO West-Brabant rusten, waaronder verplichtingen uit hoofde van de Wet op het Primair Onderwijs. 

Wat is de grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is.

 • Toestemming. Wij kunnen je in bepaalde gevallen vragen om toestemming te geven voorafgaand aan de gegevensverwerking. Zo heb je de mogelijkheid om aan te geven of het adres en telefoonnummer geheim zijn. Ook vragen wij je toestemming voor het gebruik van foto’s van uw kind in de schoolgids, nieuwsbrief, social media of op onze website. De toestemming kun je te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

 • Wettelijke verplichting. Wij zijn in sommige gevallen verplicht om bepaalde persoonsgegevens van het kind te verwerken. Deze verplichting kan ook meebrengen dat wij verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te delen met Stichting OBO West- Brabant voor verdere verwerking Zo zijn wij verplicht om een leerlingvolgsysteem te gebruiken om de vorderingen en resultaten bij te houden van onze leerlingen. Daarnaast zijn wij zoals iedere school verplicht om een onderwijskundig rapport op te stellen wanneer het kind naar een andere school gaat. Tenslotte hebben wij bepaalde wettelijke verplichtingen ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs dat wij aanbieden. Ook hiervoor kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens van jullie en het kind te verwerken.

 • Taak van algemeen belang. Het kan noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te verwerken over het kind ten behoeve van de uitvoering van een taak van algemeen belang die op ons en/of Stichting OBO West-Brabant rust. Dergelijke taak bestaat hoofdzakelijk uit het organiseren van onderwijs en begeleiding. Het kan ook voorkomen dat wij persoonsgegevens verwerken om deze te verstrekken aan een orgaan in verband met diens publiekrechtelijke taak, zoals het bevoegde orgaan voor inspectie (de onderwijsinspectie). In dit kader zullen wij ook een gedegen administratie moeten voeren.

Met wie kunnen wij persoonsgegevens delen?

Wij kunnen de persoonsgegevens in beperkte gevallen delen met derden. Dit doen wij alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacy Statement, meer in het bijzonder het verzorgen van onderwijs en het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs.

 • Stichting OBO West-Brabant. Wij kunnen gegevens over het kind delen met OBO West- Brabant. Wij bepalen zelfstandig onze koers terwijl OBO West-Brabant als schoolbestuur voor ons kwaliteitsindicatoren vaststelt om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Daarnaast heeft de OBO West-Brabant bepaalde protocollen voor alle aangesloten scholen vastgesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van veiligheid op school en klachtenprocedures.

  Ten behoeve van continuïteit en kwaliteit van het onderwijs dat wij verzorgen hebben daartoe geautoriseerde medewerkers van OBO West-Brabant toegang tot bepaalde administratiesystemen, waarin persoonsgegevens van leerlingen en hun ouders zijn vastgelegd en kunnen wij persoonsgegevens aan OBO West-Brabant doorgeven. In dit verband is voor alle scholen van OBO West-Brabant een centraal administratieprogramma, ParnasSys ingevoerd (leerlingen administratie en leerling volgsysteem), wordt gebruik gemaakt van OSO (Overstapservice Onderwijs; een portaal voor overdracht van gegevens van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs) en LDOS, een programma dat tevens gebruikt wordt om informatie uit te wisselen met het Samenwerkingsverband PO3002.

 • Overheidsinstanties. Wij kunnen de persoonsgegevens van het kind delen met overheidsinstanties, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van een taak van algemeen belang of in verband met een wettelijke verplichting. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om gegevens die wij verplicht zijn om te delen met bevoegde instanties, zoals de onderwijsinspectie, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of de GGD. Ook moeten wij persoonsgegevens van uw kind delen wanneer hij of zij naar een andere school gaat – deze zijn vastgelegd in het onderwijskundig rapport. Bij een vermoeden van huishoudelijk geweld kunnen wij een melding doen bij Veilig Thuis of een andere daartoe aangewezen en bevoegde instantie. De ontvangende overheidsinstantie is zelfstandig verwerkings-verantwoordelijke en moet zich houden aan de privacy verplichtingen.

 • Externe leveranciers. Wij maken gebruik van een aantal diensten van derden om het onderwijs te ondersteunen en die als verwerker persoonsgegevens van ouders/verzorgers en/of het kind verwerken. Wij en/of OBO West-Brabant hebben bijvoorbeeld afspraken gemaakt met externe leveranciers voor administratiesystemen en leerlingvolgsystemen, zoals ParnasSys van Topicus B.V. en LDOS van Triple W ICT B.V..

  Daarnaast maken wij gebruik van digitale leermiddelen, die wij onder andere aanbieden via de portal van Stichting Basispoort. Een overzicht van de door ons gebuikte digitale leermiddelen kunt u vinden in de bijlage bij dit Privacy Statement. Als je wilt weten hoe de leveranciers van digitale leermiddelen omgaan met leerling gegevens, dan kun je dat nalezen in de privacy bijsluiters die horen bij de leermiddelen die wij op school gebruiken.

Wanneer wij persoonsgegevens delen met derden, zullen deze persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, tenzij hiervoor aanvullende afspraken zijn gemaakt met deze derden, of wanneer maatregelen zijn genomen die ervoor zorgen dat de privacy van u en uw kind zijn gewaarborgd.

Zijn uw persoonsgegevens veilig?

Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij van jullie en het kind verwerken te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Wij hebben ook met leveranciers van (onder andere) onze administratiesystemen en leerlingvolgsystemen afspraken gemaakt en hen verplicht om adequate beveiligingsmaatregelen te nemen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens van u en uw kind?

Wij bewaren persoonsgegevens alleen voor zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden genoemd in dit Privacy Statement. In beginsel bewaren wij persoonsgegevens van jullie en het kind die in het leerlingendossier zijn opgenomen tot twee jaar nadat uw kind van school is. Indien het kind uitstroomt naar het speciaal onderwijs, worden de gegevens tot drie jaar nadat het kind de school verlaten heeft bewaard. Het is mogelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens langer dan twee jaar bewaren, bijvoorbeeld wanneer dat wettelijk verplicht is of wanneer dat noodzakelijk is om uw en/of onze rechten te beschermen. Wij bewaren in verband met de wettelijke verplichtingen die op ons rusten de gegevens uit de verzuimadministratie minimaal vijf jaar.

Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Iedere betrokkene kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb je het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Deze rechten kun je ook uitoefenen namens het kind. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens van jezelf of van het kind of vragen dit gebruik te beperken. Wanneer je jouw rechten uitoefent, kun je het verzoek sturen aan het contactadres onderaan dit Privacy Statement. Geef daarbij duidelijk aan welke persoonsgegevens je wilt inzien, corrigeren of aanvullen.

Klachten

Als je klachten hebt over hoe wij met de persoonsgegevens omgaan, dan kun je contact met ons opnemen via de gegevens zoals vermeld onder ‘Contact’ of je kunt direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting OBO West-Brabant.

Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Als dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die wij van u vragen en de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Ook kan regelgeving wijzigen. Wij passen daarom van tijd tot tijd ons Privacy Statement aan en raden je aan om dit regelmatig te raadplegen.

Contact

Openbare Basisschool De Singel Burgemeester Prinsensingel 87 4706 HL Roosendaal

0165-536760

directie@obsdesingel.nl www.obsdesingel.nl

Functionaris Gegevensbescherming Stichting OBO West-Brabant

De Stichting OBO West-Brabant beschikt over een Functionaris Gegevensbescherming (FG): Jos de Guijtenaere. Hij is te bereiken per e-mail via avg@obo-wbr.nl of op telefoonnummer 0165-548260.